رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: « آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می باشد.» و با عنایت به اینکه برحسب مستفاد از ماده۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱/۳/۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازم الجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس رأی شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیون عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

26/81394