08آذر 1400

جلسه مجمع عمومی فوق العاده کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه به منظور تعیین تکلیف ساختمان

جلسه مجمع عمومی فوق العاده کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه به منظور تعیین تکلیف ساختمان این کانون روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ برگزار شد.در این جلسه که با حضور هیات مدیره و تعدادی از همکاران برگزار شد ابتدا هیات مدیره کانون به تشریح اقدامات صورت گرفته و بررسی های به عمل آمده و تحقیق از اهل فن در خصوص ساخت ساختمان کانون از بین گزینه های موجود و با توجه به امکانات مالی کانون پرداختند.در ادامه همکاران حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود در مورد دستور جلسه پرداختند.در پایان مقرر شد هیات مدیره کانون با بررسی پیشنهادات مطرح شده و تحقیق بیشتر،تصمیم مقتضی در این خصوص را اتخاذ نمایند.