08آذر 1400

تجمع وکلای کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در اعتراض به طرح موسوم به کسب و کار تلقی شدن وکالت

تجمع وکلای کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در اعتراض به طرح موسوم به کسب و کار تلقی شدن وکالت