11آذر 1400

اعضای هیات مدیره دوره نهم

روح اله وکیلی (رئیس)

سمیه اکبری (نایب رئیس)

سیامک آرین پور(نماینده شورای اجرائی و بازرس هیئات مدیره)

بهروز رستمی

علی اسدی