11آذر 1400

اعضای هیات مدیره دوره نهم

بهروز رستمی (رئیس)

سمیه اکبری (نایب رئیس)

روح اله وکیلی

علی اسدی

سیامک آرین پور