22بهمن 1390

كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

كميسيون حقوقي

پیمان رادمنش  

مسئول کمیسیون

سهیلا درویشی

دبیر کمیسیون

سید سعید مهدوی

مجید ناصری

سعید تیموری

نگین غلامی

مهدی پارسی

شهریار ابراهیمیان

محمدرضا بهرام آبادی

سعادت نوری جافر