22بهمن 1390

دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

دادسراي انتظامي

سید طاهر نعلینی

دادستان

سعید احضاری

دادیار

فرزاد کاکایی

دادیار

هوشنگ محمدی

دادیار

احمد حیدری

دادیار

سیامک ارین پور

دادیار

احمد رضا عباسی

دادیار

شیرزاد محمودی

دادیار

ثریا افراه 

دادیار