07مرداد 1390

هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام، هفتم مهرماه را به عنوان زمان برگزاري انتخابات هيات مديره تعيين نمود و حسب اطل

هفتم مهرماه زمان برگزاري انتخابات كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام، هفتم مهرماه را به عنوان زمان برگزاري انتخابات هيات مديره تعيين نمود و حسب اطلاعيه هاي پيرو واجدين شرايط مي توانند در اين انتخابات شركت نمايند.