18دی 1390

كساني كه به نتيجه آزمون اعتراض دارند ظرف مدت 5 روز از تاريخ 18/10/1390 مي توانند با تكميل فرم پيوست اين آگهي و كپي كارنامه خويش به كانون مراجعه نما

فرم اعتراض به نتيجه آزمون كارآموزي سال 1390

براي كساني كه به نتيجه آزمون اعتراض دارند ظرف مدت 5 روز از تاريخ 18/10/1390 مي توانند با تكميل فرم پيوست اين آگهي و كپي كارنامه خويش به كانون مراجعه نمايند. جهت دريافت فرم اعتراض اينجا كليك نمائيد.