09مهر 1391

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام با صدور بیانیه ای ساختن فیلمی توهین آمیز ار رسول خدا(ص) را محکوم کرد.متن بیان

محکومیت ساخت فیلم توهین آمیز از پیامبر اکرم توسط کمیسیون حقوق بشر کانون

طراحي حقوق بشر و پايبندي به آزادي انسان براي حفظ کرامت آدمي است.

حقوق بشر ارزشمند است چون آدمي مکرم است، آزادي، ارج و شأن والايی دارد، چون با آن کرامت انسان محفوظ مي ماند.

اما متأسفانه عده اي شيپور را از سر گشاد آن مي زنند و همه چيز را وارونه مي فهمند و عمل مي کنند.

رؤياي ثروت و شهرت عده اي جاهل را برآن داشته تا حقوق بشر را به مسلخ تمايلات نفساني خود ببرند و آزدي را در پاي ناداني و فقر علمي و فرهنگي خود سر ببرند.

اگر روزي فرا رسد که از حقوق بشر براي تحقير بشر بهره جويند و آزادي را براي اسارت روحي و رواني انسانها بکار برند، بايد فاتحه انديشه متعالي آزادي و نظام انساني حقوق بشر خوانده شود.

انتقاد از هرکس و هرچيز و آزادي بيان، حق اوليه وبديهي ابناء بشر است، اما مرز بين نقد و توهين نياز به دانش کافي، هوش، ذکاوت و از همه مهمتر رعايت قواعد اخلاقي ، که ستون اصلي حقوق بشر و آزادي است، دارد که اگر اين مرز به خوبي شناسايي و مراعات نگردد نه از تاک، نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان.

ساختن فيلمي توهين آميز از رسول خدا (ص ) که پيامبر رأفت و مهرباني و تجربه هاي ناب عرفاني است، نه متضمن طرح نقدي عالمانه است و نه انديشه اي عاقلانه، بلکه تهيه کنندگان آن درپي دستيابي به شهرت و جمع آوري ثروت، حقوق بشر و آزادي را دست آويز رسيدن به خواسته هاي شخصي قرار داده اند ، بي خبراز آنکه به بهانه حقوق بشر و آزادي کمر همت به نابودي اين انديشه هاي والا بسته اند.

کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري ضمن محکوم کردن اين عمل قبيح و غير انساني، اعلام مي کند چنين اعمالي نه تنها تناسبي با آزادي و حقوق بشر ندارد، بلکه در تعارض کامل با آنها بوده و عاملين چنين اعمالي را از دشمنان قسم خورده آزادي و حقوق بشر مي داند.

در پايان با يکي از بزرگان و عرفاي هم عصر در خصوص رسول مهرباني و عرفان همداستان مي شويم که :

خرد آن پايه نــــــدارد که بر  او پاي گذاري                             بختياري تــــو و بر مرکب اقبال سواري

چون توان در تو رسيدن؟ به دويدن؟ به پريدن؟                           نورپايي که چنين با دگـــران فاصله داري

شعله در خرمن تاريکــــــــي تاريخ فکندي                             چشم بيدار زمان بودي و خسبيده به غاري

نه دل من طرب آلـــــود نگاه و نفس توست                             از نگاه و نفست حق به طرب آمــده آري

اي غزلواره پاياني ديــــــــــــــوان نبوت                              حجت بالغه شاعـــــــري حضرت باري

همه اقطار گرفتي، همـــــــه آفاق گشودي                               به جهادي و مدادي و کتابــي و شعاري

 کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام