10دی 1391

کسانی که نسبت به نتيجه آزمون اعتراض دارند می توانند ظرف مدت 5 روز از تاريخ اعلام نتايج، اعتراض خود را « در فرم مخصوص موجود در اين آگهی به پيوس

فرم اعتراض به نتيجه آزمون ورودی سال 1391