26آذر 1392

تدوین آیین رفتار حرفه ای ( اخلاق حرفه ای، منشور اخلاقی وکلا، منشور اخلاقی کانون وکلا و ...)

تدوین آیین رفتار حرفه ای ( اخلاق حرفه ای، منشور اخلاقی وکلا، منشور اخلاقی کانون وکلا و ...)

هوالوکیل

اطلاعیه

نظر به اینکه در جهت تدوین آیین رفتار حرفه ای ( اخلاق حرفه ای، منشور اخلاقی وکلا، منشور اخلاقی کانون وکلا و ...) کارگروهی در کانون در حال فعالیت می باشد، بدینوسیله از عموم همکاران وکیل و کارآموز، حقوقدانان و صاحب نظران، دعوت می نماید که پیشنهادات، نظرات و اطلاعات خود را از طریق پست الکترونیک kbalj2008@gmail.com یا مکتوب به روابط عمومی کانون اعلام که مورد استفاده قرار گیرد.