01اسفند 1389

با موافقت رياست محترم قوه قضائيه اجراي آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۲۷/۳/۱۳۸8به مدت يكسال ديگر متوقف شد

تمديد توقف اجراي آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۲۷/۳/۸۸