31خرداد 1390

به علت استعفاي دو تن از كانديداهاي شركت در انتخابات كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام و حسب تصميم هيأت نظارت بر انتخابات كانون وكلاي كرم

انتخابات هيأت مديره كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام به تعويق افتاد