18مهر 1390

درج شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۲۸/۶/۹۰

آگهي برگزاري انتخابات هيات رئيسه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

نظر به اينكه دوره تصدي هيات رئيسه اسكودا روبه پايان است و انتخابات هيات رئيسه به منظور انتخاب رئيس، دو نايب رئيس و دو بازرس اسكودا در هيات عمومي آينده –كه در گرگان با ميزباني كانون محترم گلستان در ۲۳/۹/۱۳۹۰ تشكيل خواهد شد- برگزار مي شود، در اجراي ماده ۲۰ آيين كار اسكودا از داوطلبان احراز اين سمتها تقاضا مي شود درخواست كتبي خود را همراه با تصوير صفحات دوم و سوم پروانه وكالت و صفحه اي كه در آن آخرين تمديد پروانه درج شده است به دفتر اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران به نشاني: تهران، ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير (بخارست)، خيابان هفدهم (شفق)، شماره ۲۰، طبقه دوم ازطريق پست سفارشي پيشتاز ارسال فرمايند.
نكات قابل توجه:
۱-به موجب ماده ۱۲ اساسنامه اسكودا داوطلبان بايد داراي حداقل ۸ سال سابقه وكالت پايه يك يا ۴ سال سابقه وكالت و ۴ سال قضاوت باشند.

۲-به موجب ماده ۲۲ اساسنامه اسكودا رئيس اسكودا و نواب رئيس و بازرسان مي توانند از خارج هيات عمومي اسكودا و هيات هاي مديره كانونهاي عضو انتخاب شوند.

۳-داوطلبان محترم در تقاضاي خود خلاصه اي از سوابق علمي و حرفه اي و اجتماعي خود را مرقوم فرمايند.

۴-مهلت ارسال تقاضا يك ماه از تاريخ درج آگهي در روزنامه است. درعين حال كانونهاي محترم نيز مراتب را به نحو مقتضي به اعضاي خود اعلام خواهند فرمود.

۵-به نامه هايي كه پس از انقضاي مهلت واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۶-در پايان مهلت، مشخصات داوطلبان به همه كانونهاي عضو اعلام خواهد شد تا مورد امعان نظر اعضاي محترم هيات هاي مديره قرار گيرد.

رئيس شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
بهمن كشاورز

درج شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۲۸/۶/۹۰