26آبان 1390

بنا به اعلام اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي داگستري ايران(اسكودا) روزها و ساعات رفع نقص ثبت نام آزمون سال 1390 به شرح مندرج در اين آگهي مي باشد

رفع نقص ثبت نام داوطلبان آزمون كارآموزي وكالت سال1390

بنا به اعلام اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي داگستري ايران(اسكودا) روزها و ساعات رفع نقص ثبت نام آزمون سال 1390 به شرح ذيل مي باشد.

روزها و ساعت رفع نقص به شرح ذيل اعلام مي شود:

1_كانون مركز روزهاي سه شنبه الي پنج شنبه 1/9/90 الي 3/9/90

2_ساير كانون ها روزهاي چهار شنبه و پنج شنبه 2/9/90 و 3/9/90

به صورت هماهنگ از ساعت 30/8 الي 12 و 14 الي 17

از داوطلباني كه مدارك آنها ناقص بوده خواسته مي شود تصوير مدرك يا مدارك مورد نظر را با قيد شماره داوطلبي يا شماره پرونده بر روي آن به مسئول رفع نقص كانون ها تسليم نمايند تا در صورت قبولي داوطلب در موقع ثبت نام نهايي، نقصان مدارك باعث تضييع حق  نشود.