16بهمن 1390

شرايط و برنامه امتحاني به شرح مندرج در اين اطلاعيه است

زمانبندي آزمون اختبار نيمه دوم سال ۱۳۹۰ كارآموزان كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

كارآموزان محترم جهت دريافت كارت ورود به جلسه مي بايست با در دست داشتن پروانه تمديد شده و پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ريال به كانون وكلا مراجعه نمايند.

زمان برگزار آزمون و مواد امتحاني

۲۱/۱۱/۱۳۹۰
آزمون حقوق جزا ساعت ۱۴
آزمون آيين دادرسي كيفري ساعت ۱۶

۲۸/۱۱/۱۳۹۰
آزمون حقوق تجارت ساعت ۹ صبح
آزمون حقوق ثبت و امور حسبي ساعت ۱۴

۵/۱۲/۱۳۹۰
آزمون حقوق مدني ساعت ۹ صبح
آزمون آيين دادرسي مدني ساعت ۱۴

محل برگزاري آزمون هنگام دريافت كارت ورود به جلسه اعلام مي شود