21فروردین 1393

مقدمه پیش از آنکه به اصل بحث پرداخته شود، لازم است مقدمتاً چند نکته ذکر گردد .

پایه های لرزان کانون های وکلا

شهاب تجری، رییس کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

مقدمه

پیش از آنکه به اصل بحث پرداخته شود، لازم است مقدمتاً چند نکته ذکر گردد .

الف: پیشرفت جوامع مدرن امروزی، جدای از تحولات متعدد فکری، معرفتی و تجربی، مدیون رویکرد انتقادی این جوامع به داشته های خود است. تفکر انتقادی همچون پادزهر درمان دردهای جامعه عمل می کند، و تا وقتی که فرهنگ انتقاد در جامعه ای حکمفرما باشد، پیشرفت و توسعه نیز تداوم می یابد، اما اگر به هردلیلی بخواهیم جامعه را از انتقاد تهی کنیم، بدون تردید اضمحلال و فساد در بخشهای مختلف، سایه ی شوم خود را می گستراند و جز ویرانی و نابودی حاصلی نخواهد داشت.

کانونهای وکلا نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر فرهنگ خودانتقادی در میان وکلا رواج یابد، نتایج شیرین، مطلوب و مطبوع به همراه خواهد داشت، که قابل قیاس با عیوب احتمالی و اندک آن نیست و نباید از ترس اندکی مریض و خودبین مانع این عمل پسندیده شد.. بنابراین از این حیث اقدام مدرسه حقوق و جناب آقای دکتر ت