25مرداد 1393

برنامه اختبار نيمه دوم سال 1393

برنامه اختبار نيمه دوم سال 1393

اطلاعيــــــــه

برنامه اختبار نيمه دوم سال 1393

کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام

بتاريخ 23/5/93 کميسيون کارآموزي کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام با حضور اعضاء امضاء کننده زير تشکيل است پس از بررسي مسائل مطروحه و سوابق و شور و تبادل نظر در خصوص اختبار کارآموزان اين دوره در نيمه دوم سال 1393 بشرح زير اتخاذ تصميم مي گردد.

کارآموزاني که تا 30/7/93 دوره کارآموزي آنان به اتمام رسيده (بشرح ليست پيوست ............... نفر) تا 15/8/93 فرصت دارند مدارک و تکاليف انجام شده را به دفتر کميسيون تحويل و ختم دوره کارآموزي خود را اعلام نمايند.

فرصت کميسيون براي بررسي مدارک و اعلام نظر 30 روز ( تا 15/9/93 )

مهلت اعتراض احتمالي کارآموزن به تصميم کميسيون کارآموزي 5 روز و بررسي اعتراضات 10 روز ( تا 30/9/93 )

محل اختبار: دبيرستان فرهنگ – روبروي ساختمان کانون

اختبار کتبي نيمه دوم سال 1393

روز

تاريخ

ساعت

امتحان

جمعه

5/10/93

9     صبح

حقوق مدني

جمعه

5/10/93

2  بعدازظهر

آئين دادرسي مدني

جمعه

12/10/93

9      صبح

حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

جمعه

12/10/93

2  بعدازظهر

آئين دادرسي کيفري

جمعه

19/10/93

9      صبح

حقوق تجارت

جمعه

19/10/93

2  بعدازظهر

حقوق ثبت و امور حسبي

از تايخ 19/10/93 لغايت 30/10/93 اختبار شفاهي با صلاحديد و تحت نظر استادان مربوطه زمان بندي و اعلام مي شود .

12 روز مهلت براي تحويل نمرات توسط استادان مربوطه ( تا 11/11/93 )

5 روز مهلت براي اعتراض احتمالي کارآموزان از تاريخ درج در تابلو اعلانات ( تا 16/11/93 )

14 روز مهلت براي رسيدگي به اعتراضات و قطعي شدن نتيجه ( تا 30/11/93 )

7/12/93 تاريخ مراسم تحليف و اعطاء پروانه پايه يک همزمان با جشن استقلال کانون و روز وکيل مدافع


 

                                                                                      کميسيون کارآموزي و اختبار   

                                                                                کانـون وکلاي دادگستري کرمانشاه وايلام