30فروردین 1394

مراجعه حهت دریافت فیش های صندوق حمایت در سال 1394

مراجعه حهت دریافت فیش های صندوق حمایت در سال 1394

احتراما به اطلاع وکلا و کارآموزان محترم می رساند در اسرع وقت جهت دریافت فیش های واریز هزینه صتدوق حمایت به کانون مراجعه فرمایند.