09تیر 1394

آگهی ثبت نام داوطلبان عضويت هفتمين دوره هيأت مديره و شرکت در انتخابات کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ايلام

آگهی ثبت نام داوطلبان عضويت هفتمين دوره هيأت مديره و شرکت در انتخابات کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ايلام

به اطلاع کليه وکلای محترم عضو کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ايلام می رساند به منظور انتخاب پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل هيأت مديره، روز پنجشنبه 23/7/94 از ساعت 9 صبح الی 17 بعدازظهر در محل کانون وکلا واقع در کرمانشاه- ميدان مرکزی- ابتدای کوچه 130- پلاک 5  اخذ رأی به عمل خواهد آمد. لذا بدينوسيله از کليه وکلای محترم پايه يک عضو اين کانون دعوت می شود چنانچه با داشتن شرايط قانونی، داوطلب عضويت در هيأت مديره می باشند از تاريخ 1/5/94 لغايت پايان وقت اداری 10/5/94 تقاضای مکتوب خود را به دفتر کانون تسليم و دفتر ثبت نام را امضاء نمايند .

الف – مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبان :

1-تصوير مصدق پروانه تمديد شده

2-تصوير صفحات شناسنامه و کارت ملی

3-دو قطعه عکس 4*3

ب- شرايط انتخاب کنندگان:

1- وکلای پايه يک و پايه دو دادگستری که محکوميت انتظامی درجه 4 به بالا نداشته باشند .

2- در حال تعليق از وکالت نباشند .

3- پروانه خود را تمديد کرده باشند .

ج- شرايط عمومی انتخابات :

1- اخذ رأی به صورت جمعی و مخفی انجام می گيرد و رأی دهنده بايد رأی خود را روی اوراقی که به مهر
هيأت نظارت رسيده است بنويسد .

2- رأی دهنده پس از ارائه پروانه وکالت، رأی خود را در صندوق آراء می اندازد و در ليست اسامی واجدين شرايط انتخاب کنندگان مقابل نام خود امضاء می نمايد  پروانه به مهر انتخابات ممهور خواهد شد.

3- حق رأی کسانی که تا پايان ساعت رأی گيری برای رأی دادن حاضر نشوند ساقط خواهد شد.

4-آرايی که دارای نشان يا امضاء باشد باطل است، اسامی مکرر حساب نمی شود و اسامی زائد بر عده ای که بايد انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.

5-از واجدين شرايط انتخاب شدن، کسانی که دارای آرای بيشتر باشند عضو اصلی وکسانی که بعد از اعضای اصلی بيش از سايرين دارای رأی می باشند عضو علی البدل خواهند بود.

6-اگر روز اخذ رأی تعطيل گرديد روز پس از آن بدون نياز به دعوت مجدد در همان مکان و زمان معين اخذ رأی به عمل خواهد آمد.

7-در زمان و مکان اخذ رأی هرگونه تبليغ مبنی بر موافقت يا مخالفت با داوطلبان عضويت هيأت مديره ممنوع می باشد.

8-پس از انقضای مدت رأی گيری، آرای مأخوذه قرائت می شود.

9-اسامی واجدين شرايط عضويت هيأت مديره که صلاحيت آنان از طرف دادگاه انتظامی قضات تأئيد و اعلام شده است در محل اخذ رأی الصاق خواهد شد.     

                                                                                   هيأت نظارت برهفتمين دوره انتخابات هيأت مديره

                                                                                                   کانــــــــون وکلاي دادگستري

                                                                                                    استانهای کرمانشاه و ايلام

Text Box: 18/4