01آذر 1394

مهلت ثبت نام جهت عضويت در كميسيونهای کانون تمدید شد

.

.

به اطلاع همكاران گرامي مي رساند مهلت ثبت نام جهت عضويت در كميسيونها تا روز يكشنبه مورخ ١٣٩٤/٩/١تمديد گرديد. علاقمندان ميتوانند تا تاريخ مذكور تقاضاي خود را به مدير داخلي كانون تحويل نمايند.