01آذر 1394

گزارش جناب آقای روح الله وکیلی از جلسه شورای اجرایی(اسکودا) مورخ 94/08/18

.گزارش جناب آقای روح الله وکیلی از جلسه شورای اجرایی(اسکودا) مورخ 94/08/18