18فروردین 1395

آگهی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 94 جهت تعیین محل اشتغال

.

.

.

آگهی

پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 94 ، روزپنجشنبه مورخ 9 اردیبهشت 1395  جهت تعیین محل اشتغال به کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام مراجعه نمایند ، در صورت عدم حضور، کانون رأساً اقدام به تعیین محل اشتغال فرد غایب خواهد نمود.