19مرداد 1395

اطلاعیه در خصوص پذیرش وکالت دعاوی توسط کارآموزان محترم

.

.

.

به اطلاع کارآموزان محترم می رساند:

پذیرش وکالت دعاوی توسط کارآموز، منوط به موافقت و تایید وکیل سرپرست می باشد. بدیهی است پذیرش وکالت به همراه وکیل پایه یک دیگر غیر از وکیل سرپرست، تغییری در موضوع ایجاد نکرده و کارآموز مکلف به کسب موافقت وکیل سرپرست خود و اخذ مهر و امضای ایشان در ذیل برگه وکالت نامه می باشد.
اقدام به هر نحو دیگر تخلف انتظامی محسوب و مستوجب تعقیب انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا خواهد بود.
کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام