06اردیبهشت 1396

پنجشنبه مورخه 07/02/96 ساعت 10 الی 12 سالن آمفی تئاتر موسسه فرهنگی ایثار،واقع درخیابان بنت الهدی

کارگاه آموزشی کارآموزان با حضور آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا برگزار می گردد

کارگاه آموزشی کارآموزان پنجشنبه مورخه 07/02/96 رأس ساعت 10 الی 12 صبح با حضور آقای  دکتر مرتضی شهبازی نیا وکیل محترم دادگستری و استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران تحت عنوان "کلیات داوری" در سالن آمفی تئاتر موسسه فرهنگی ایثار،واقع درخیابان بنت الهدی برگزارمیگردد.
حضور کارآموزان محترم الزامی می باشد.