02آبان 1396

زمان: پنجشنبه مورخ ۹۶/۸/۴ ساعت ۱۰ صبح مکان: سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی ایثار واقع در خیابان بنت الهدی

برگزاری مجمع وکلای دادگستری استان کرمانشاه

برمبنای تصمیم هیأت مدیره محترم، مجمع وکلای دادگستری استان کرمانشاه در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۸/۴ در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی ایثار واقع در خیابان بنت الهدی، به منظور استماع گزارش بیلان مالی کانون واتخاذ تصمیم در خصوص تأمین منابع مالی و چالش فرا رو و کسب نظر و ارشادات همکاران برگزار می شود. موجب کمال تشکر خواهد شد ضمن حضور در این مجمع هیأت مدیره را  در خصوص اتخاذ شیوه و راهکار های عملی و اجرایی یاری و مورد عنایت خاصه قرار دهید.