06خرداد 1397

اطلاعیه

.

.

.

"اطلاعیه"
به موجب تبصره ذیل ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و ماده 15 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای محترم دادگستری مکلف اند نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیات های مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند و همچنین معادل نصف مالیات و وجوهی که بعنوان حق المشاوره و حق الوکاله به طور مقطوع دریافت می دارند بابت سهم صندوق حمایت و یک چهارم آن بابت سهم کانون پرداخت نمایند نظر به اینکه الصاق تمبر به وکالتنامه بدون رعایت این مقررات و در خارج از واحد های ابطال تمبر مالیاتی مستقر در کانون و دادگستری اسلام آباد غرب و ممهور نشدن وکالتنامه به مهر این واحد ها و عدم قید شماره و ردیف مربوطه در وکالتنامه به منزله رعایت ننمودن قوانین و نظامات می باشد توجه همکاران محترم را به این امر معطوف می دارد بدیهیست نسبت به همکارانی که این مهم را مراعات نفرمایند از ناحیه کانون و واحد های نظارتی و انتظامی کانون اقدام لازم معمول خواهد شد.