07خرداد 1397

اطلاعیه در خصوص فصلنامه کانون

.

.

.

اطلاعیه

نظربه عزم جزم هیأت مدیره در انتشار مجدد مجله کانون به صورت دو فصلنامه از همکاران محترمی که در این امر فرهنگی برآنند تا هیأت مدیره و هیأت تحریریه کانون یاری و مساعدت فرمایند دعوت می شود ظرف مدت ده روز تمایل مکتوب خود را به مدیر داخلی کانون تسلیم فرمایند.