08آذر 1400

حمید بهرام زاده معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم

حمید بهرام زاده معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه در نشست مدیریت پیشگیرانه در حل اختلاف و ترویج صلح و سازش بیان داشت؛
ما با کسب و کار شدن وکالت مخالفیم و عوارض و مشکلات تصویب این طرح متوجه دادگستری خواهد شد.وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی و ذیل حقوق ملت آمده است و کسب و کار نیست تا به اصل ۴۴ قانون اساسی ارتباط پیدا کند.